post

Kvietimas tapti viešosios įstaigos Klaipėdos futbolo mokyklos dalininku

Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia teikti prašymus tapti Klaipėdos futbolo mokyklos dalininku. Klaipėdos miesto savivaldybei priklauso 3 balsai visuotiniame dalininkų susirinkime. Klaipėdos futbolo mokyklos dalininkas įgytų 1 balsą įstaigos visuotiniame dalininkų susirinkime (nepriklausomai nuo įnašo dydžio), atitinkamai Klaipėdos miesto savivaldybė turėtų 3 balsus iš 4.

Futbolo mokyklos dalininku gali tapti fizinis ar juridinis asmuo, siekiantis prisidėti prie Futbolo mokyklos tikslų.

Futbolo mokyklos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Siekdama savo tikslų, Futbolo mokykla veikia sporto, švietimo, pramogų ir poilsio srityse, vykdo vaikų, jaunimo ir suaugusių sportininkų sportinį rengimą, sveikatą stiprinančią kūno kultūrą, mėgėjų sportą, vysto ir populiarina futbolą, ugdo aukštos kvalifikacijos, visapusiškai išsilavinusius futbolininkus, rengia juos Lietuvos rinktinėms, plėtoja ir remia Lietuvos olimpinį judėjimą, organizuoja ir rengia futbolo varžybas ir kitus sportinius renginius, kartu su miesto, šalies ir užsienio sporto organizacijomis vysto bendrą sportinę veiklą, sudaro sąlygas Futbolo mokyklos narių fiziniam ir dvasinam tobulėjimui. Futbolo mokykla nevykdo ūkinės veiklos taip, kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą.

Prašyme priimti Futbolo mokyklos dalininku turi būti nurodyta ir pridėta:

 1. Asmens, pageidaujančio tapti dalininku (juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, atstovo vardas, pavardė; fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta) duomenys;
 2. dokumentai, įrodantys per pastaruosius 10 metų profesinės veiklos ar darbo patirtį, susijusią su sporto vadybos sritimi (fiziniams asmenims – gyvenimo aprašymas (CV));
 3. numatomas įnašas pinigais ar įnašo vertė, kuri nurodyta turto vertinimo ataskaitoje (kartu su prašymu turi būti pateikta turto vertinimo ataskaita, jei numatoma perduoti materialųjį ar nematerialųjį turtą);
 4. patirtis, susijusi su Europos sąjungos ir kitų fondų projektų įgyvendinimu (per paskutinius 5 metus įgyvendintų (-namų) projektų sąrašą, kuriame nurodytą įgyvendintų projektų pavadinimai, laikotarpiai, sumos);
 5. tapimo dalininku tikslai ir lūkesčiai (prašyme laisva forma aprašomi tapimo Futbolo mokyklos dalininku tikslai ir lūkesčiai bei jų įgyvendinimo plano projektas);
 6. pritarimas Futbolo mokyklos veiklos tikslams ir įsipareigojimas laikytis Įstatų.

Prašymas tapti Futbolo mokyklos dalininku negali būti teikiamas, jei teikėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už šią nusikalstamą veiką⃰:

 1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
 2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
 3. sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto išvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos naudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą;
 4. nusikalstamą bankrotą.

*Teikiama laisvos formos deklaracija (pasirašyta teikėjo arba atsakingo asmens), kad teikėjas arbo jo atsakingas asmuo nėra teistas už aukščiau išvardintas nusikalstamas veikas (teikėjas, kuriuo prašymas bus pripažintas geriausias, turės pateikti oficialius dokumentus).

Prašymų tapti Futbolo mokyklos dalininku taip pat negali būti teikiamas šiais atvejais**:

 1. prieš juridinį asmenį yra pradėtos bankroto, reorganizavimo ar likvidavimo procedūros;
 2. pradėtos procedūros dėl fizinio asmens bankroto;
 3. už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas prašymo teikėjas.

** Teikiama laisvos formos deklaracija (pasirašyta teikėjo arba atsakingo asmens) (teikėjas, kuriuo prašymas bus pripažintas geriausias, turės pateikti oficialius dokumentus).

 

Prašymai priimami iki 2021 m. birželio 16 d. (imtinai).  Kitais būdais pristatyti arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateikti prašymai nepriimami.

Prašymai bus įvertinti viešosios įstaigos Klaipėdos futbolo mokyklos dalininko atrankos ir vertinimo komisijos ir geriausias pasiūlymas išrinktas iki 2021 m. birželio 23 d. 

Prašymai gali būti teikiami Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai:

 1. atsiunčiant į elektroninį paštą: info@klaipeda.lt;
 2. naudojantis nacionaline elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“;
 3. naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis. Prašymas laikomas pateiktas laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar prašymo įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė prašymo pateikimo diena.

Kontaktinis asmuo – Aistė Viršilienė, Sporto skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. aiste.virsiliene@klaipeda.lt, tel. (8 46) 40 17 20.

Su Viešosios įstaigos Klaipėdos futbolo mokyklos įstatais galite susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės svetainėje internetiniu adresu:

www.klaipeda.lt (Savivaldybė/Administracija/Savivaldybės viešosios įstaigos/Įstatai/Viešoji įstaiga Klaipėdos futbolo mokykla) ar paspaudus (nukopijavus) šią nuorodą: https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/04/vsi-klaipedos-futbolo-mokyklos-istatai-2021-04.pdf.