Konkursas viešosios įstaigos Klaipėdos futbolo mokyklos techninio direktoriaus pareigoms

Organizuojamas konkursas viešosios įstaigos Klaipėdos futbolo mokyklos techninio direktoriaus pareigoms eiti, mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientų ribos – 10,30 – 12,90 baziniais dydžiais. Skelbimo Nr. 85795.

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
 2. Turėti pedagogo kvalifikaciją arba būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
 3. Turėti ne žemesnę negu UEFA A galiojančią licenciją.
 4. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą sporto įstaigoje.
 5. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei patirtį.
 6. Gerai mokėti lietuvių kalbą.
 7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
 8. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei programomis.
 9. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
 10. Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, Lietuvos Respublikos sporto įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, dokumentų rengimo taisykles ir gebėti juos taikyti praktiškai.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti
 2. Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 4. Dokumentus, patvirtinančius pretendento pedagogo kvalifikaciją arba kad jis yra išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
 5. Dokumentus, patvirtinančius kad pretendentas turi ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą sporto įstaigoje.
 6. Dokumentus, patvirtinančius kad pretendentas turi ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei patirtį.
 7. Galiojančią ne žemesnę negu UEFA A licenciją.
 8. Pažymą apie nustatytą užsienio kalbos lygį.
 9. Gyvenimo aprašymą (parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba) – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų (nurodyti dalykines savybes) ir įgūdžių, reikalingų šiai pareigybei užimti, sąrašą.
 10. Užpildytą pretendento, priimamo į techninio direktoriaus pagal darbo sutartį pareigas, klausimyną.
 11. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2023 m. kovo 28 d. įskaitytinai.

Išsamesnė informacija VšĮ Klaipėdos futbolo mokykloje, Paryžiaus Komunos 16A, Klaipėdoje arba tel. (8 46) 383-547, arba el. paštu: direktorius@klaipedosfm.lt